top of page

Zorgkundige

JAAR 1

Initiatie Verpleegkunde (20 weken)

Verpleegkundige Basiszorg (20 weken)

JAAR 2

Oriëntatie Algemene Gezondheidszorg (20 weken)

Oriëntatie Ouderen en Geestelijke Gezondheidszorg (20 weken)

JAAR 1

Zorgkundige

JAAR 3

Toegepaste verpleegkunde (40 weken)

Differentiatie:

OF

OF

Anker 1

Initiatie Verpleegkunde

Je leert specifieke problemen bij een zorgvrager te herkennen wanneer hij zichzelf tracht te verzorgen. Je verleent hulp die is aangepast aan zijn mogelijkheden. Je ontdekt ook je belangrijke rol bij de preventie van infecties en lichamelijke letsels. Je leert contacten leggen, ze onderhouden en de zorgdrager nabij zijn, ook op moeilijke momenten. Je functioneert bovendien binnen een geheel en bespreekt je uitgevoerde zorgen met het team. Het volgen van actuele maatschappelijke gebeurtenissen in verband met gezondheid en welzijn staat voortaan hoog op je agenda.

Anker 2

Verpleegkundige Basiszorg

De basiszorgen uit de vorige module worden uitgebreid tot verpleegtechnische handelingen, zoals wondzorg en inspuitingen. Steriliteit gaat voor alles. Je werkt nu methodisch: uit je observaties leer je de problemen van de zorgvrager herkennen en er op een gepaste wijze op inspelen.
Zo moet je de zorgvrager op fysiek, psychisch en sociaal vlak kunnen ondersteunen.
Je wordt voor de zorgvrager een luisterend oor, je steunt hem bij de nodige aanpassingen, je maakt haalbare afspraken. Je groeit verder uit tot een teamplayer.

Anker 3

Oriëntatie Algemene Gezondheidszorg

In deze module zet je een grote stap in de technische wereld van de verpleegkunde, die bestaat uit bijvoorbeeld blaassondage, infusen aanprikken, bloedafname.
Je intervenieert vanuit een verpleegkundige visie, je werkt methodisch. Oefeningen in observeren, rapporteren, informeren, overleggen in een team helpen je bij het begeleiden van de zorgvrager in het algemeen ziekenhuis.

Anker 4

Oriëntatie Ouderen en Geestelijke Gezondheidszorg

Ouderenzorg

In deze module ontmoet je de mens die ouder wordt vanuit verschillende aspecten.

Zo worden aan jou de verouderingsprocessen op lichamelijk, psychisch en sociaal vlak duidelijk.
Je leert de oudere zorgvrager benaderen vanuit een verpleegkundige visie en je hanteert een werkmethodiek.
Je interesse voor de leefwereld en de sociale omgeving van deze zorgvrager wint aan diepgang.
 Je functioneert als lid van een team, wat betekent dat je overlegt en elkaar ondersteunt.

Geestelijke

Via les en stage kom je in contact met zorgvragers met de meest voorkomende ziekten binnen de geestelijke gezondheidszorg. Via oefeningen worden concrete gesprekstechnieken en
omgangsvormen voor jou vanzelfsprekend.
Je integreert jezelf in het multidisciplinair team door het uitwisselen van informatie, overleg, samen handelen, delen van je gevoelens.

Anker 5

Toegepaste Verpleegkunde: Ouderenzorg

Deze eindmodule is gericht op de geriatrische, psychogeriatrische, palliatieve en terminale zorgvrager.

Je verwerft vaardigheden zoals:

 • doelgericht observeren en rapporteren, steunend op verworven kennis over de normale en pathologische verouderingsverschijnselen en de multipathologie

 • het methodisch verlenen van een totaalzorg

 • technisch-verpleegkundig presteren en medische handelingen verrichten die door de arts aan jou zijn toevertrouwd

 • optimaliseren van het woon- en leefklimaat

 • professioneel omgaan met aandacht voor het persoonlijk levensverhaal

 • begeleiden in lijden, sterven en rouw

 • belangenbehartiger van de zorgvrager binnen de organisatie van dienst

 • ondersteunen van familie of mantelzorg

 • functioneren in een team

 • coördineren van zorg

 • bespreekbaar maken van ethische vraagstukken

 • het evalueren van eigen handelen binnen de werkcontext

Anker 6

Toegepaste Verpleegkunde: Algemene Gezondheidszorg

Deze eindmodule legt het accent op het verplegen van de zorgvrager met een lichamelijke pathologie en behandeling die verblijft in het algemeen ziekenhuis of thuis.

Je verwerft vaardigheden zoals:

 • doelgericht observeren en rapporteren, steunend op verworven kennis vanuit de lessen pathologie in al haar aspecten

 • het methodisch verlenen van een totaalzorg

 • technisch-verpleegkundig presteren en medische handelingen verrichten die door de arts aan jou zijn toevertrouwd

 • voorbereiden en begeleiden van de zorgvrager bij onderzoeken en behandelingen

 • doelgerichte gesprekken voeren

 • fungeren als belangenbehartiger van de zorgvrager bij opname, verblijf en ontslag

 • ondersteunen van familie

 • begeleiden van de zorgvrager in lijden, sterven, rouw

 • coördineren van zorg

 • het functioneren in een multidisciplinair team

 • het evalueren van eigen handelen binnen de werkcontext

 • bespreekbaar maken van ethische vraagstukken

Anker 7

Toegepaste Verpleegkunde: Geestelijke Gezondheidszorg

Deze eindmodule legt het accent op het begeleiden van de psychiatrische hulpvrager in al zijn aspecten.

Je verwerft vaardigheden zoals:

 • observeren vanuit een gedegen kennis

 • zorgvrager coachen

 • coördineren van zorg

 • ontwikkelen en behouden van een therapeutisch leefklimaat

 • professioneel omgaan met disfunctioneel gedrag, crisis, manipulerend gedrag, grensoverschrijdend gedrag, chroniciteit

 • stilstaan en bespreken van eigen gevoelens, reflecteren, evalueren van eigen handelen binnen de werkcontext

 • een goede teamspeler zijn

 • een opbouwende kritische houding

 • bespreekbaar maken van ethische vraagstukken

bottom of page