top of page

Kwaliteitszorg

Onze zorg... dus ook mijn zorg!

Interne kwaliteitszorg

Binnen SAI kiezen we voor een krachtig en dynamisch kwaliteitsbeleid waarbij in een continu proces de sterke punten geborgd worden, verbeteringen en innovaties doorgevoerd worden. 

Het huidige kwaliteitsbeleid wordt grondig onder de loep genomen en de komende schooljaren aangepast. Met ons motto 'Kwaliteitszorg, onze zorg... dus ook mijn zorg!' willen we in de toekomst nog meer de klemtoon leggen op het belang van participatie van alle betrokkenen. 

Kwaliteitsmodel SAI en PDCA

Door het werken met een

kwaliteitsmodel wordt gestructureerd gewerkt aan de toekomst. Proactief stelselmatig beter presteren staat centraal. Binnen de hbo5-opleiding Verpleegkunde is een kwaliteitsmodel op maat ontwikkeld.

De PDCA-cirkel (Plan-Do-Check-Act/Adjust) heeft een belangrijke plaats bij het realiseren van de doelstellingen. De PDCA-aanpak wordt meegenomen in elk aspect van kwaliteitsontwikkeling.

PDCA cirkel.png

Kwaliteitsontwikkeling in de praktijk

Vanuit het kwaliteitsmodel worden een meerjaren-, jaar- en maandplan opgesteld. In het jaarplan worden centrale actiepunten per schooljaar opgenomen. Centrale actiepunten worden samen met vaste actiepunten maandelijks besproken in de werkgroep kwaliteitszorg. Het jaarverslag geeft een overzicht van kwaliteitsvolle acties.  

Meten is weten

Het kwaliteitsbeleid is voor een significant deel gebaseerd op de resultaten en grondige bespreking van bevragingen.

Vanuit de overkoepelende bespreking van de evaluaties worden actiepunten geformuleerd. De resultaten van de bespreking worden teruggekoppeld naar de docenten en studenten.

Naast het organiseren van bevragingen wordt cijfermateriaal verzameld van studenten en personeel.

Interne kwaliteitszorg

Externe kwaliteitszorg

Naast de interne kwaliteitszorg wordt de opleiding ook extern doorgelicht. De aanbevelingen van de externe kwaliteitstoetsen worden uitgebreid besproken, opgenomen en opgevolgd in het intern kwaliteitsbeleid.

Externe kwaliteitszorg
bottom of page