top of page

Kwaliteitszorg

Onze zorg... dus ook mijn zorg!

Interne kwaliteitszorg

Binnen SAI kiezen we voor een krachtig en dynamisch kwaliteitsbeleid waarbij in een continu proces de sterke punten geborgd worden, verbeteringen en innovaties doorgevoerd worden. Het kwaliteitsbeleid is grondig onder de loep genomen en aangepast in 2022.

Het kwaliteitsbeleid vertrekt vanuit prioriteiten met de klemtoon op het belang van participatie van alle betrokkenen. We willen ons motto ‘Kwaliteitszorg, onze zorg… dus ook mijn zorg!’ waarmaken in de praktijk.

Kwaliteitsmodel SAI en PDCA

Door het werken met een kwaliteitsmodel wordt gestructureerd gewerkt aan de toekomst. Proactief stelselmatig beter presteren staat centraal. 

Vanuit onze missie, visie en strategische doelen leggen we de link naar de kwaliteitsverwachtingen van het beoordelingskader hbo5-opleiding verpleegkunde. Op basis van een uitgebreide SWOT en aanbevelingen van de onderwijsinspectie zijn prioriteiten voor 2022-2027 vastgelegd. Ambitiekaarten en een dynamisch vijfjarenplan vormen de basis van onze kwaliteitsontwikkeling.

Kwaliteitsbeleid HBO5 verpleegkunde.png

De PDCA-cirkel (Plan-Do-Check-Act/Adjust) heeft een belangrijke plaats bij het realiseren van de doelstellingen. De PDCA-aanpak wordt meegenomen in elk aspect van kwaliteitsontwikkeling.

PDCA cirkel.png

Kwaliteitsontwikkeling in de praktijk

Binnen de vak- en werkgroepen worden operationele doelstellingen en acties geformuleerd. Jaarlijks wordt nagegaan in welke mate doelstellingen en acties gerealiseerd zijn en wordt bijgestuurd waar nodig. Het jaarverslag geeft een overzicht van kwaliteitsvolle acties.

Meten is weten

Het kwaliteitsbeleid is voor een significant deel gebaseerd op de resultaten en grondige bespreking van bevragingen.

Vanuit de overkoepelende bespreking van de evaluaties worden actiepunten geformuleerd. De resultaten van de bespreking worden teruggekoppeld naar de docenten en studenten.

 

Ook studenten- en personeelsgegevens worden in het kader van kwaliteitsontwikkeling verwerkt.

Interne kwaliteitszorg

Externe kwaliteitszorg

Naast de interne kwaliteitszorg wordt de opleiding ook extern doorgelicht. De aanbevelingen van de externe kwaliteitstoetsen worden uitgebreid besproken, opgenomen en opgevolgd in het intern kwaliteitsbeleid.

Externe kwaliteitszorg

Doorlichting schooljaar 2023-2024

Onze HBO5-opleiding verpleegkunde kreeg in december 2023 een doorlichting van de onderwijsinspectie. Het volledige inspectierapport vind je hier:

Doorlichting
bottom of page